Blokeeritud pangakonto vabastamine ammusest arestist

Meiepoole pöördus firma ISC, click kelle pangakonto oli 1999. aastal Tallinna Linnakohtutäitevosakonna poolt arestitud. 2004. aastal vahetas firma omanikku. Kui uus omanik läks panka allkirjaõigusi muutma ja teleteenuseid sõlmima selgus, ed et pangakonto on blokeeritud. Uus omanik pani arvele nõude ulatuses rahalised vahendid, kuid arestitud summat sealt maha ei võetud, sest võlausaldaja ei tundnud enam võla vastu huvi ja pank ise blokeeringut kontolt eemaldada ei saanud. Panga poole pöördumine mingit tulemust ei andnud ning peale pikka selgitusteküsimist selgus, et pangakonto blokeeringust vabastamiseks tuleb pöörduda kohtusse ja nagu hiljem selgus, siis tuli pöörduda avaldusega sissenõudja õiguste välistamiseks üleskutsemenetluse korras maakohtusse.

Täitemenetluseseadustiku rakendamise seaduse § 11 lg 3 sätestab, et isikul, kelle vara on arestitud või millele on seatud käsutamise keelumärge kohtutäituri poolt enne 01.03.2001 nõude alusel, milles ei ole täitemenetlust jätkatud pärast 01.03.2001, on õigus esitada kohtule avaldus sissenõudja õiguste välistamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustikus (TsMS) sätestatud üleskutsemenetluse korras. Üleskutsemenetlus on hagita asi, mille kohus vaatab läbi hagimenetluse sätete kohaselt, arvestades hagita menetluse kohta sätestatud erisusi. Riigilõivu tuleb tasuda summas, mis on nõutav avalduselt hagita menetluses ja on sellisel juhul 63,91 eurot.

Kohus võib seaduses ettenähtud juhul teha üleskutsemenetluses nõuete või muude õiguste esitamiseks avaliku üleskutse, mille tagajärjeks on nõudest või õigusest teatamata jätmise korral õiguse lõppemine või muu õiguslikult negatiivne tagajärg. Kohus algatab üleskutsemenetluse üleskutsemäärusega üksnes põhistatud avalduse alusel, kui avalduse esitamine on lubatav.

Üleskutse avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded. Kohus võib määrata, et üleskutse avaldatakse korduvalt või lisaks muus väljaandes või ringhäälingus. Üleskutsetähtaeg on vähemalt kuus nädalat enne nõuetest või muudest õigustest teatamise tähtpäeva, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti. Pärast seda teeb kohus avaldaja taotlusel välistusmääruse, millega välistatakse kolmandate isikute nõuded ja õigused, kui kohtu määratud ajaks ei ole kolmandad isikud oma nõuetest või muudest õigustest kohtule teatanud.

Välistusmäärus avaldatakse jällegi Ametlikes Teadaannetes ning selle vaidlustamiseks võib kolme kuu jooksul esitada määruskaebuse. Kui määruskaebust ei esitata, jõustub määrus kolme kuu möödumisel ning blokeeringu pannud pangale saadetakse jõustunud määrus täitmiseks.

Kokkuvõtteks tuleb möönda, et välistusmenetlus nõuab küll aega, kuid olukorras, kus Teie pangakonto on vanast ajast arestitud, kuid endine võlausaldaja enam asja vastu huvi ei tunne, siis on see ainus võimalus blokeeringut kontolt eemaldada. Pangad seda iseseisvalt teha ei saa ja seetõttu tuleb pöörduda avaldusega sissenõudja õiguste välistamiseks üleskutsemenetlusega kohtu poole. Meie kliendil kulus küll selleks aega terve aasta, kuid see eest on tal nüüd võimalik oma pangakontot kasutada ning ka endisest võlausaldajast on ta nüüd vabanenud. Siinjuures avaldame au kohtunikule, kes asja menetles ning asja lahendamise käigus andis väga häid ja pädevaid selgitusi.

Teie Õiguskoda

Comments are closed.