Välismaalasele korterit üürides peab üürileandja regulaarselt kontrollima üürniku elamisloa kehtivust

Käesoleva artikli aluseks on Pealnägija 12.12.2012 eetris olnud saade, milles käsitleti üürileandja trahvimist selle eest, et ta oli sõlminud üürilepingu Kanadast pärit inimesega ning sellel inimesel ei olnud Eestis kauemaks viibimiseks seaduslikku õigust.

Välismaalaste seaduse § 289 lg 1 sätestab üheselt ja selgesõnaliselt, et isik, kes võimaldab välismaalsele eluaset või sõlmib temaga üürilepingu, on kohustatud kontrollima välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust ning sama seaduse § 305 sätestab sanktsioonina Eestis seadusliku aluseta viibiva välismaalasega üürilepingu sõlmimise või temale eluaseme võimaldamise eest karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot.

Saatest selgus, et sellise kohustuse olemasolust üürileandjale ei olnud teadlikud ei maaklerid, juristid ega ka üürileandjad. Samuti ei kirjutata sellest üheski artiklis, mis võtavad kokku üürileandja kohustused! Samas kinnitas Politsei- ja Piirivalveameti esindaja, et rahatrahve määratakse igal aastal veidi alla sajale isikule.

Seejuures on märkimisväärne, et mingisugust tahtlust sellist tegu toime panna ei saa inimesel olla, kuna ilmselgelt on üürileandja jaoks ennekõike oluline, et üürnik suhtuks heaperemehelikult korterisse, kasutaks seda sihipäraselt, tasuks õigeaegselt üüri ja kommunaalmaksed. Päris kindlasti ei saa enamusel, kui mitte kõikidel üürileandjatel, olla tahtlust varjata oma väljaüüritavas korteris illegaalselt Eestis viibivat isikut.

Eelnimetatud saates möönab ametnik, et vastavatest koolitustest on kõrvale jäetud maaklerid, kuid just kinnisvaramaakler on see inimene, kes peaks seda seadust teadma ja selgitama üürileandjale. Kindlasti hoiaks see ära enamuse sellekohaseid väärteomenetlusi. Ilmselgelt inimene, keda ennast välismaalaste seadus Eesti kodanikuna ei peaks puudutama, ei ole kursis selle seaduse sisuga ja karistada saab ta teadmatusest, mitte tahtlusest seda tegu toime panna.

Küsimuse tekitab sellise seadusesätte eesmärgipärasus ja otstarbekus ning kas tegemist ei ole mitte üürileandjat liigselt koormava kohustusega, kui üürileandja peab regulaarselt kontrollima välismaalasele korterit üürides tema elamisloa kehtivust. Vastavate lubade kontrolli võiksid teostada siiski vastava eriala spetsialistid, mitte isikud, kelle eesmärk on korterit välja üürida. Seni kuni välismaalaste seadus sisaldab eelkirjeldatud kohustust, on see väga oluline informatsioon üürileandjatele ning kinnisvaramaaklerid võiksid sellest välismaalasele korterit üürides üürileandjaid teavitada.

Tiina Raja, Õiguskoja jurist

Comments are closed.