Teenused

Karistusõigus

 • nõustame kuriteos kannatanuid ja abistame avalduste koostamisel
 • nõustame menetlusosalisi kriminaalmenetluses
 • koostame väärteomenetluses vastulauseid
 • koostame väärteomenetluses kaebusi kohtusse
 • esindame kohtus

Tööõigus

 • nõustame ametnikke distsiplinaarmenetluses
 • aitame vaidemenetluses
 • analüüsime töölepinguid ja anname nende koostamisel juriidilist nõu
 • koostame sisekorraeeskirju, health ametijuhendeid, viagra 40mg materiaalse vastutuse lepinguid jm firmasiseseid dokumente
 • esindame töövaidluskomisjonis, kohtus

Võlaõigus

 • nõustame võlaõiguse küsimustes
 • koostame, muudame, lõpetame lepinguid
 • koostame kompromissilepinguid
 • esitame kahju hüvitamise nõudeid
 • koostame pretensioone
 • koostame pankroti nõudeavaldusi
 • vormistame maksekäsu kiirmenetlusi
 • koostame hagisi
 • esindameAsjaõigus
  • nõustame asjaõiguse küsimustes
  • koostame hagisid
  • esindame kohtus

  Perekonnaõigus

  • nõustame varaliste ja mittevaraliste õiguste ja kohustuste küsimustes perekonnas
  • tegeleme hoolduse ja eestkoste küsimustega
  • abistame abieluvaralepingu koostamisel
  • abistame elatise välja nõudmisel
  • abistame maksekäsu kiirmenetluse vormistamisel
  • koostame hagisid
  • esindame kohtus

  Äriõigus

  • abistame äriõiguslike tehingute ja õigustoimingute teostamisel
  • abistame äriühingute asutamisel, tegutsemisel ja juhtimisega seotud küsimustes